Home|Contact   
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2013

Lelystad, 27 oktober 2014

De Bataviawerf heeft de wind in de zeilen!

De Bataviawerf heeft 2013 zeer positief afgesloten.

Het jaar 2013 kan met de volgende hoogtepunten worden samengevat:

-              een stijging van het bezoekersaantal met 19% tot 85.624;
-              een toename van het aantal donateurs met 600;
-              de aankondiging van een nieuw scheepsbouwproject te starten in 2015;
-              een positief exploitatieresultaat van € 72.000;
-              de samenwerking aan de kust is verder geïntensiveerd:
-              een positieve verwachting voor het jaar 2014.

In 2013 bezochten 85.624 bezoekers de Bataviawerf, een stijging van 19% ten opzichte van het vorige jaar. Deze bezoekers zorgden voor een stijging van de inkomsten uit entreegelden. De stijging van de bezoekersaantallen werd mede gestimuleerd doordat een aantal partijen grote hoeveelheden entreekaarten hebben afgenomen. De extra bezoekers zorgden ook voor een stijging van de winkelomzet. De omzet in de horeca bleef achter en laat een daling zien ten opzichte van het vorige jaar. Het wegvallen van enkele grote partijen is hier de oorzaak van. In 2013 zijn meer dan 600 nieuwe donateurs geworven, een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor. De instroom van donateurs is een bevestiging dat de werf attractiever is geworden en meer te bieden heeft aan haar bezoekers dan in voorgaande jaren. 

Door het bestuur is eind 2013 het besluit genomen om definitief te stoppen met de bouw van de 7 Provinciën om zo ruimte te geven aan een nieuw, kleiner scheepsbouwproject. Met een kleiner project kan beter invulling gegeven worden aan de doelstellingen van de stichting. De 7 Provinciën wordt niet afgebroken maar zal ook in de toekomst een belangrijke rol in het publieksaanbod spelen. Begin 2015, het jaar dat de werf haar dertigste verjaardag viert, zal een start worden gemaakt met het nieuwe scheepsbouwproject. 

De voor 2013 gepresenteerde begroting liet een positieve ontwikkeling zien die een trendbreuk voorspelde; waar de afgelopen jaren werden gekenmerkt door een negatief bedrijfsresultaat werd er voor 2013 een voorzichtig positief resultaat begroot. Het in 2013 gerealiseerde exploitatieresultaat van € 72.000 bevestigd deze trendbreuk. De kasstroom uit operationele activiteiten is in 2013 met € 225.000 verbeterd.

In 2013 zijn de Batavia en de 7 Provinciën (in aanbouw) opnieuw getaxeerd; deze taxatie heeft geleid tot een boekhoudkundige afwaardering. Samen met vrijval uit in voorgaande jaren gevormde voorzieningen wordt er uiteindelijk onder de streep een incidenteel negatief resultaat van ruim € 400.000 gerapporteerd.
Ook in organisatorisch opzicht was 2013 een jaar met positieve ontwikkeling. Met de juiste mensen op de juiste plaats is de werf met een stabiele personele organisatie in staat om de ingezette koers vast te houden.

De begroting voor 2014 is gebaseerd op bestendiging van die koers. Er is een stijging van de inkomsten voorzien die geheel ten goede zal komen aan de doelstellingen. Begin 2014 is een overeenkomst getekend voor de inzet van de Batavia voor de filmopnames van de Nederlandse bioscoopfilm “Michiel de Ruyter”. De opbrengsten uit dit project kunnen in 2015 aangewend worden voor het nieuwe scheepsbouwproject. De gerealiseerde resultaten tot en met augustus 2014 bevestigen het hierboven geschetste beeld. De Bataviawerf zal het jaar 2014 afsluiten met een positief resultaat.

De samenwerking met zowel het NieuwLand Erfgoedcentrum als de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed afdeling Scheepsarcheologie is in 2013 verder geïntensiveerd. De samenwerking krijgt inmiddels formeel gestalte in de eind 2013 voor dit doel opgerichte Stichting Batavialand. De drie instellingen moeten –als het kan- in de loop van 2015 vanuit één organisatorisch verband gaan werken. De koers naar een (inter)nationaal centrum voor Nederlands maritiem erfgoed is gezet. Nu is het alle hens aan dek om de juiste koers te blijven varen. Op de Bataviawerf wordt er naar uitgekeken om met de wind in de zeilen vooruit te gaan!

Klik hier voor het volledige jaarverslag.

Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter

Tweet wordt geladen...
Volg op Twitter >

Laatste Facebook bericht wordt geladen...
Volg op Facebook >

Copyright 2009 Bataviawerf, Ontwikkeling & Realisatie PM Webdesign, Swifterbant
Volg ons op Twitter
Bekijk ons op Flickr
Bekijk ons op You Tube